AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

ASSI Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Tradenomi, AMK-tutkinto

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu hakutietoihin Opintopolku.fi-sivustolla ennen hakua.

Laajuus ja kesto

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin.

Opiskelumuoto

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Pasilan toimipisteessä.

Opiskelukieli

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Vaatimukset ja asetukset

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö.

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää tutkintosäännöstä ja arviointiprosessista.

Tavoitteet ja rakenne

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma profiloituu erilaisten organisaatioiden hallinnon työtehtäviin. Johdon assistenttityön perustan muodostavat liiketalouden, kielten ja viestinnän opinnot sekä ammatilliseen kasvuun liittyvät organisoinnin ja koordinoinnin osaamistavoitteet.

Koulutamme monikulttuurisessa työympäristössä joustavasti toimivia ja kehityshakuisia hallinnon moniosaajia. Johdon assistentin ydinosaamista ovat liiketoiminta-, viestintä- ja tiedonhallinta- sekä organisointi- palvelu- ja myyntiosaaminen.

Koulutuksen tavoitteet

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma tarjoaa valmiudet toimia vaihtelevissa hallinnon tehtävissä. Kansainvälisessä työympäristössä joustavasti toimiville ja kehityshakuisille hallinnon monitaitureille on jatkuvasti kysyntää työmarkkinoilla.
Tutkinnon tuottama osaaminen

Opetussuunnitelmassa kuvattu tavoiteltu osaaminen on laadittu laajan ennakointimateriaalin pohjalta. Johdon assistenttikoulutuksessa saavutettava osaaminen on jaettu kolmeen osaamisalueeseen seuraavasti:

1. Liiketoimintaosaaminen

Johdon assistentin keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää organisaation johdon ja työyhteisön menestyksekästä toimintaa. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista liiketoimintatuntemusta ja yrityksen toimintakokonaisuuden ja sen osatekijöiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Menestyminen johdon assistentin tehtävissä edellyttää myös myyntiosaamista ja yrittäjämäistä asennetta. Kyetäkseen toimimaan tehtävässään ennakoivasti ja ratkaisuja hakien on johdon assistentin ymmärrettävä organisaation strategia ja toimintaprosessit.

2. Viestintä- ja tiedonhallintaosaaminen

Johdon assistentilla on tärkeä rooli sekä työyhteisöviestinnässä että sidosryhmäviestinnässä. Hänen täytyy osata toteuttaa ja muokata viestintää tavoitteellisesti kohderyhmän mukaan ja ymmärtää ajoituksen merkitys. Tulevaisuuden johdon assistentin työ on enenevässä määrin tiedon hallintaa ja analysointia, joten hänen täytyy osata tunnistaa ja tiivistää olennainen tieto tietotulvan joukosta. Hänen tulee kyetä tarkoituksenmukaisesti käyttämään tietotyövälineitä ja sovellusohjelmia, mikä edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Monikulttuurisessa ja globaalissa liiketoimintaympäristössä erinomaisen suomen kielen ja erittäin hyvän englannin kielitaidon lisäksi tarvitaan myös muuta kielitaitoa. Johdon assistentin on lisäksi tärkeää tunnistaa ja hallita eri kulttuureihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät ominaispiirteet.

Koulutusohjelmassa panostetaan opiskelijoiden kielitaidon lisäksi viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.

3. Organisointi- palvelu- ja myyntiosaaminen

Johdon assistentin työn ydin on hallinnollinen ammattilaisuus. Hänen työympäristössään on useita tukea ja osallistumista vaativia työprosesseja ja hänen tulee pystyä hallitsemaan, hallinnoimaan ja koordinoimaan työkenttäänsä hektisessä toimintaympäristössä. Johdon assistentti tarvitsee yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja jokapäiväisessä työssä toimiessaan tiiviissä yhteistyössä organisaation johdon, henkilöstön ja sidosryhmien edustajien kanssa. Tämä edellyttää paitsi esimiehen ja tiimien työn ja toimintatapojen ymmärtämistä, myös palveluasennetta työtehtävissä.

Johdon assistentin tulee pystyä toimimaan sujuvasti eri kulttuureista tulevien työyhteisön ja sidosryhmien jäsenten kanssa. Verkostoituminen oman organisaation sisällä ja ulkopuolella on keskeinen osa työtä ja johdon assistentin on osattava toimia jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä.

Toimiminen erilaisten tapahtumien ja projektien vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana vaatii myös hyvää organisointi- ja koordinointiosaamista.

Kansainvälistyminen

Kieli- ja kulttuuriopinnot ovat keskeinen osa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Tämä, ja kannustus opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla, avaa ovia myös kansainväliselle urapolulle. Opiskelijavaihtoa suositellaan tehtäväksi opintojen 4. lukukauden aikana.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelun laajuus on 30 op (100 täyttä työpäivää), ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnon organisaatiossa tai järjestössä. Harjoittelu alkaa pääsääntöisesti kahden vuoden opiskelun (120 op:n) jälkeen. Harjoitteluksi hyväksytään koulutuksen oppimistavoitteita tukeva työ.

Opintojen alusta lähtien on työelämä tiiviisti mukana opiskelijan arjessa. Opintoja suoritetaan aidoissa työelämän tehtävissä projekteina ja toimeksiantoina. Näin ollen työelämäkontaktien rakentaminen alkaa jo opintojen alkuvaiheessa.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat paitsi johdon assistentteina myös esim. henkilöstö-, PR- ja tapahtumakoordinaattoreina, markkinointi- ja viestintäpäälliköinä.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus, päiväopinnot

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

Opintopalvelut, Pasila
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
puh. 0400 230403

Tutkintojohtaja Katja Komulainen
katja.komulainen@haaga-helia.fi