AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

HELI Liiketalouden koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Tradenomi, AMK-tutkinto

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Laajuus ja kesto

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Opiskelumuoto

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Malmin ja Pasilan toimipisteissä.

Liiketalouden monimuoto-opinnoissa noudatetaan samaa opintosuunnitelmaa kuin päiväopinnoissa. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Lähiopinnot järjestetään Pasilan tai Malmin kampuksella pääsääntöisesti klo 17.40-20.30.

Osan opinnoista voi suorittaa verkko-opintoina. Aiemmilla alle 10 vuotta vanhoilla korkeakouluopinnoilla voi hakea korvaavuutta opinnoista, jos osaamistavoitteet on saavutettu. Aiempaa esim. työn kautta hankittua osaamista voi osoittaa näytöissä tai opinnollistamisen avulla, joiden ansiosta tutkinto on mahdollista suorittaa tavoiteaikaista opiskeluaikaa (3,5 vuotta) lyhyemmässäkin ajassa. Työharjoittelussa voi hyödyntää aiemmin hankittua osaamista

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Opiskelukieli

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Vaatimukset ja asetukset

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Tavoitteet ja rakenne

Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden erikoistua oman valinnan mukaan suuntautumisopintovaiheessa ja rakentaa yksilöllinen ammattiprofiilia tukeva tutkintokokonaisuus. Opiskelu perustuu laajempiin osaamistavoitteisiin ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkemiseen kokonaisuuksiksi, jota tukee tavoitteellinen projektityöskentely.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa painotetaan myynnin, palvelun ja yrittäjyyden osaamisia ja asennetta, kehittämiskykyä sekä kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämiä valmiuksia. Liiketalouden osaamisen laaja-alaisuus ja nämä painotukset näkyvät heti tutkinnon kaikille yhteisten perusopintojen oppimiskokonaisuuksista:

• Liiketoimintaosaaja
• Työyhteisöosaaja
• Asiakasosaaja
• Tuloksen tekijä
• Growing global
• Uuden kehittäjä.

Perusopintojen jälkeen opiskelija erikoistuu valitsemalla jonkin seuraavista kuudesta suuntautumisvaihtoehdosta:

• Global markets and trade
• HR ja esimiestyö
• Markkinointi ja viestintä
• Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
• Raha ja talous
• Yrittäjyys ja verkostot

Tavoitteena on, että Haaga-Heliasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen toiminnasta kannattavuus ja vastuullisuus huomioiden. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hän omaa hyvät tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja jalostamistaidot. Hänellä on vahva ammatillinen sivistys sekä halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän osaa soveltaa tutkittua tietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito.

Kansainvälistyminen

Opinnoissa työskennellään osaksi monikulttuurisissa tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan ulkomaille, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Englanninkielisillä opintojaksoilla on osallistujia myös kansainvälisistä partnerikorkeakouluista. Haaga-Heliassa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kv-vaihdon suositeltu ajankohta on 4. lukukausi.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat suorittavat ammattitaitoa edistävän harjoittelun yhdessä (30 op) tai kahdessa (15 op + 15 op) osassa.

Opintojaksoilla vierailee asiantuntijoita yrityksistä. Opiskelijat työstävät projekteja ja kehityshankkeita yritysten ja organisaatioiden toimeksiannosta. Haaga-Helialla on tiivistä yhteistyötä yli sadan partneriyrityksen kanssa, mm. palvelun ja myynnin, finanssisektorin ja taloushallinnon alueilla.

Uramahdollisuudet

Tradenomi-tutkinnon suorittaneet työskentelevät monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Liiketalouden koulutus, päiväopinnot & monimuoto-opinnot

Malmin toimipiste
Hietakummuntie 1 A
00700 Helsinki

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki


Opintopalvelut, Pasilan kampus
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
puh. 0400 230403

Opintopalvelut, Malmin kampus
opintopalvelut.malmi@haaga-helia.fi
puh. 0400 230402

Tutkintojohtaja Heidi Théman
heidi.theman@haaga-helia.fi