AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

FINA Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Tradenomi, AMK-tutkinto

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Laajuus ja kesto

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Opiskelumuoto

Opetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Pasilan toimipisteessä.

Opiskelukieli

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Vaatimukset ja asetukset

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Tavoitteet ja rakenne

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma valmentaa opiskelijaa rahoituksen ja taloushallinnon ammatillisiin tehtäviin. Opintojen pääaihealueita ovat rahoitus, laskentatoimi, kansantalous, yritysjuridiikka, tietojenkäsittely ja kielet. Koulutus profiloituu tarjoamalla laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden, jossa huomioidaan myös asiakaspalvelulähtöisyys ja erilaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

Kieliopinnot sekä mahdolliset ulkomaan vaihdossa suoritetut opinnot pohjustavat hyvin myös kansainvälistä uraa.

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia asiantuntijana rahoituspalvelualalla tai muissa yrityksissä rahoituksen tai taloushallinnon tehtävissä. Rahoituksen asiantuntijana hän hallitsee muun muassa rahoitussuunnittelun, rahoitusmarkkinat ja tilinpäätösanalyysin.

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman punainen lanka on henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu, mikä näkyy opintojaksojen sisällöissä ja toteutuksissa, työharjoittelussa sekä opintojen ohjauksessa. Talouden neuvonantaja on ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa rahoitusratkaisuja yksityishenkilöille, yrityksille tai viranomaisille. Tähän voi liittyä esimerkiksi sijoitusneuvontaa tai eläkesuunnittelua. Kattavaa ja monipuolista asiantuntemusta voidaan tarvita myös esim. vakuuttamiseen, säästämiseen sekä sijoittamiseen kohdistuvaan verotukseen liittyen.

Kasvu vastuulliseksi talousalan asiantuntijaksi edellyttää opiskelijalta pitkäjänteistä opiskelua ja alan omatoimista seuraamista. Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa opiskelijalle muodostuu vahva rahoitusinstrumenttien ja -markkinoiden sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemus, analyyttisiä taitoja, kriittisen ajattelun taitoja sekä kykyä ottaa itsenäisesti selvää uusista asioista. Koulutuksen päättävänä prosessina toteutuva opinnäytetyö on työelämälähtöinen, finanssitoimialan tai muun liike-elämän käytäntöjä palveleva tai kehittävä tutkimushanke.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneella on edellytykset työskennellä finanssitoimialalla esim. pankissa tai vakuutusyhtiössä tai muiden yritysten tai julkisen sektorin rahoitustehtävissä. Hän voi aloittaa uran esim. back-office toimihenkilönä, rahasto- tai analyysiassistenttina ja edetä myöhemmin vaativimpiin asiantuntijatehtäviin työkokemuksen myötä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esim. talous- tai rahoitussuunnittelija, varainhoitaja, sijoitus-, palvelu- tai rahoitusneuvoja, vakuutus- tai korvauskäsittelijä, meklari, dealeri, analyytikko, rahoitusjohtaja jne. Opinnot antavat hyvän pohjan sekä asiakaspalvelu- että tutkimus- ja kehittämisosaamiselle, mikä mahdollistaa monia uravaihtoehtoja aina asiakasrajapinnassa toimimisesta tutkimuksellisiin taustatehtäviin.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

Opintopalvelut, Pasilan kampus
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
puh. 0400 230403

Tutkintojohtaja Heidi Théman
heidi.theman@haaga-helia.fi