AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

LOT Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Liikunnanohjaaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Liikunnanohjaaja, AMK-tutkinto

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla.

Laajuus ja kesto

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

Opintojen kesto on keskimäärin 2 - 3.5 vuotta, riippuen opiskelumuodosta (päivä- tai monimuoto).

Osaamisen tunnistaminen

Muualla hankitun osaamisen tunnistamisesta löydät lisätietoja www.haaga-helia.fi -sivustolta.

Opiskelumuoto

Opinnot voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opintoina.

Päiväopiskelumuodossa opiskelu organisoidaan pääsääntöisesti ma-pe rytmitytksellä koko opiskelun ajan. Viikonloput ja loma-ajat ovat yleensä opetuksesta vapaita ajankohtia. Tällöin opiskelija voi kuitenkin opiskella itsenäisesti ja suorittaa esimerkiksi työharjoittelua.

Monimuoto-opiskelu koostuu noin kerran kuukaudessa pidettävistä 3 päivän mittaisista lähijaksoista sekä etäopiskelujaksoista.Monimuoto-opiskelumuoto soveltuu VAIN sellaisille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet liikunta-alan ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon, tai jonkin muun alan korkeakoulututkinnon. Sen lisäksi menestyksellinen monimuoto-opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on liikunta-alan työpaikka tai mahdollisuus osallistua sellaisiin työtehtäviin esim. liikuntajärjestöissä tai yrityksissä, joihin oppimisprojekteja voidaan laadukkaasti yhdistää.

Opiskelukieli

Opetuskieli on suomi.

Vaatimukset ja asetukset

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Opintosuoritukset ja arviointi

Arvioinnissa korostuu oppimisprojektin aikana syntyvän osaamisen arviointi. Opettajien suorittaman arvioinnin rinnalla käytetään itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin yleiset perusteet määritetään tutkintosäännössä ja tarkemmat arvioinninkriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista.

Tavoitteet ja rakenne

Koulutusohjelman osaamisprofiili perustuu näkemykseen tulevaisuuden nopeasti muuttuvista toimintaympäristöistä ja jatkuvasti päivittyvästä tiedosta, mihin koulutusohjelman uudistuneilla toimintatavoilla ja menetelmillä pyritään vastaamaan.
Koulutusohjelman tavoite on kouluttaa liikunta-alan työelämään asiantuntijoita ja kehittäjiä. Asiantuntijuudelle ominaisia ovat työskentelytavat, joissa korostuvat itseohjautuvuus, tiedonhankinta ja sen muokkaaminen sekä rohkeus tarttua haasteisiin ja ratkaista ongelmia uusilla tavoilla yhteisöllisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Liikunta alalle kohdistuvat tutkinnon yleiset työelämävalmiudet sisältävät:
• itsensä kehittämisen ja itsensä asemoinnin alan toimintaympäristöihin
• viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen
• kansainvälisyysosaamisen
• yhteiskuntavastuun ja eettisen osaamisen

Koulutusohjelmakohtainen osaaminen sisältää:
• liikunnan pedagogisen osaamisen
• liikuntajohtamisen osaamisen
• alan palvelu-, myynti- ja yrittäjyysosaamisen
• alan kehittämistoiminnan osaamisen

Ammatillista osaamistaan opiskelija kehittää seuraavissa liikunta-alan toimintaympäristöissä:
• kilpa- ja huippu-urheilu
• kunto- ja terveysliikunta
• liikuntapalvelut

Opiskelijan tärkeimpänä tehtävänä on nähdä opiskelu kokonaisvaltaisena oman ammatillisen identiteetin muodostajana ja kehittäjänä. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sijoittua koulutusta vastaaviin tavoitetyötehtäviin, kuten valmentajaksi, kouluttajaksi, liikunta-alan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi sekä hallinto-, esimies- ja johtotehtäviin tai liikunta-alan yrittäjäksi.

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana on mahdollisuus osallistua kansainväliseen työharjoitteluun ja opiskelijavaihtoon.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa opiskelija verkostoituu alan toimijoihin ja saa kokonaisvaltaista kokemusta alalla työskentelystä sekä näkemystä alan ammattiosaamisvaatimuksista. Harjoittelu on aina tavoitteellista, jossa opiskelija reflektoi omaa ammatillista osaamistaan jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen näkökulmasta.

Haaga-Helian Vierumäen kampus tarjoaa ainutlaatuisen liikunta-alan oppimisympäristön. Vierumäellä opiskelijat kohtaavat opinnoissaan erilaisia asiakasryhmiä, kuten huippu-urheilijoita, lapsia ja nuoria, vapaa- ajan liikkujia eri ikäryhmistä sekä yritysten ja järjestöjen henkilöstöä. Suomen urheiluopisto ja Vierumäki Country Club palveluineen sekä lähialueen kunnat, liikunnan aluejärjestöt, liikuntaseurat ja –yritykset tarjoavat yhteistyöpohjan työelämäprojekteille, joissa oppiminen pääosin tapahtuu. Valtakunnalliset ja kansainväliset korkeakoulu-, järjestö- ja yrityskumppanuudet täydentävät oppimisverkostoja.

Uramahdollisuudet

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää hallinnollisia tehtäviä, kuten suunnittelua, markkinointia, organisointia ja johtamista. Liikunnanohjaaja voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä ja toimia myös yrittäjänä. Työn tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja alaan liittyvien erilaisten asioiden ja toimintojen kehittäminen.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja maisteriopintoihin liikunta-alalla.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Vierumäen kampus
Kaskelantie 10
19120 Vierumäki

opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi
puh. 029 447 0104