Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

JOURA Journalism
Bachelor of Culture and Arts, 240 ECTS


Bachelor of Culture and Arts

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Medianomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin Opintopolku-sivustolla ennen hakua!

Scope and duration

240 opintopistettä, 4 vuotta tai vähemmän opiskelutahdista riippuen

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin.

Mode of study

Päiväohjelma

Language of tuition

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 ja Haaga-Helian tutkintosääntö.

Study attainments and assessment

Lue lisää tutkintosäännöstä ja arviointiprosessista.

Targets and structure

Journalismin koulutusohjelmassa opiskelija kasvaa aloitteelliseksi asiantuntijaksi. Hän on motivoitunut kehittämään itseään, työtään ja työyhteisöään. Hän osaa arvioida kriittisesti omaa oppimistaan: oman oppimisen jäsentämisen ja arvioinnin taidot antavat valmiuksia oppimiseen koko tulevan uran ajan. Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), joka ottaa huomioon aiemmin hankitun osaamisen ja sen kehittämisen sekä työssä oppimisen ja työn opinnollistamisen. Opintojen alusta lähtien opiskelijaa tuetaan kokoamaan omaa portfoliotaan, joka osalla opiskelijoista voi johtaa portfolio-muodossa tehtävään opinnäytetyöhön.

Oppiminen on työelämälähtöistä ja käytännönläheistä. Opettajan rooli on toimia opiskelun suunnittelijana, mahdollistajana, ohjaajana, motivoijana ja kanssaoppijana sekä asiantuntijana. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina yhteistyössä: oppisisältöjen integroinnilla tuetaan moniammatillisuutta ja teoriatietojen hyödyntämistä ja soveltamista käytännön tilanteisiin. Työelämäkumppaneiden rooli on toimia oppimisprosessin tukijoina ja motivoijina. Työelämäyhteistyötä toteutetaan yhteistyöprojektien, toimittaja- ja toimitusvierailujen, asiantuntijavierailujen sekä yrityskäyntien avulla. Tiiviin työelämäyhteistyön vaikutuksesta opintojaksojen sisällöt päivittyvät jatkuvasti. Kehittämishankkeissa pyritään kehittämään myös työelämäkumppanien osaamista ja toimintatapoja.

Erilaisissa yhteisöissä ja työryhmissä toimiminen on journalistin ydinosaamista. Siksi opiskelijat työskentelevät opintojen aikana vaihtelevissa ja erikokoisissa ryhmissä harjoitustoimituksessa sekä erilaisissa työelämäprojekteissa. Journalismin koulutusohjelman opintoihin sisältyy lisäksi luentoja ja kirjallisuuden lukemista, etätehtävien tekemistä, verkko-opintoja sekä aktiivista ja analyyttistä median seurantaa.

Opiskelija oppii löytämään itselleen sopivia oman alan työllistymisen tapoja työsuhteisena, mutta yhtä lailla esimerkiksi freelancerina, osuuskunnassa ja yrittäjänä. Opiskelijoita ohjataan tarjoamaan sisältöjä eri medioihin jo opiskeluaikana ja näin tuetaan heidän valmiuksiaan myydä osaamistaan.

Journalismin koulutusohjelman opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista otetta. Kesäopinnot, tenttimisvaihtoehdot sekä intensiiviviikoilla ja viikonloppuisin toteutettavat opinnot tukevat mahdollisuutta valmistua nopeutetusti.

Journalismin koulutusohjelma on sitoutunut European Journalism Training Associationin (EJTA) Tarton julistukseen ja siinä määriteltyjen 50 toimittajan osaamistavoitteen sisällyttämiseen opetussuunnitelmaan tultuaan hyväksytyksi EJTA:n jäseneksi vuonna 2010.

Journalismin koulutusohjelman 360-verkkomedia on hyväksytty Julkisen sanan neuvoston (JSN) itsesääntelyn piiriin ja se on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita.


Koulutuksen oppimistavoitteet

Haaga-Helian journalismin koulutusohjelmassa suoritettu tutkinto, Medianomi (amk), rakentuu neljän perusosaamisalueen varaan:

1. Journalistinen ilmaisu ja työprosessi

Journalistilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana. Taustalla on käsitys journalismista demokratian ja sananvapauden vaalijana sekä yleisön palvelijana. Perusarvoja ovat luotettavuus ja rohkeus. Journalistin työn lähtökohta on erilaisten arjen ja yhteiskunnan ilmiöiden ja ongelmien havaitseminen. Työ vaatii jatkuvaa kysymysten asettelua, tiedonhankintaa ja havainnointia, kyseenalaistamista ja asioiden välisten yhteyksien tutkimista. Tehtävänä on analysoida tietoa ja tuottaa tiedon pohjalta merkityksellistä mediasisältöä yleisölle ja yleisön kanssa. Journalisti on aina sidoksissa omaan kieleensä ja kulttuuriinsa, vaikka toimintaympäristö onkin kansainvälinen ja monikulttuurinen.

Journalisti tuottaa tietoa moniammatillisissa työryhmissä ja moniin erilaisiin julkaisukanaviin usein reaaliaikaisestikin. Hän käyttää erinomaista suomen kieltä ja ymmärtää vastuunsa julkisena kielenkäyttäjänä.

2. Yhteiskunta, media ja talous

Journalistin ammattitaidon perustana on vankka yhteiskunnan ja talouden tuntemus. Haaga-Helia maan suurimpana liiketaloutta kouluttavana ammattikorkeakouluna tarjoaa tulevalle journalistille ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa journalistiseen osaamiseen yhdistyy ymmärrys liiketaloudesta sekä tiedon tuottajan että yritystoiminnan näkökulmasta. Työsuhteessa olevan journalistin työ on osa mediayrityksen kokonaisuutta ja siksi on tärkeää, että hän ymmärtää sen toimintaperiaatteet.

3. Työyhteisö- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys

Niin työntekijänä kuin itsensä työllistäjänäkin journalistin työotteen on oltava uutta kehittävä, yhteistyötä rakentava ja vaaliva sekä jatkuvaa muutosta kestävä. Mediayritysten lisäksi journalistisia osaajia työllistävät yhä enemmän muut yritykset kehittäessään uudenlaista viestintää. Mediakentälle on syntynyt ja syntyy yhä uusia ammattinimikkeitä, joissa tarvitaan journalistista osaamista.

Journalistin ammattitaitoon kuuluu entistä enemmän myös kyky työllistää itsensä.

4. Vapaavalintaiset opinnot

Journalistin ammatissa on etua, jos voi erottautua jonkin erityisen taidon tai osa-alueen asiantuntijana. Haaga-Helian Journalismin koulutusohjelmassa pyritään heti opintojen alusta lähtien tunnistamaan opiskelijalla jo oleva osaaminen ja rakentamaan sekä sen että uuden osaamisen varaan ammatillisesti hyödynnettävää asiantuntijuutta. Asiantuntijuuden rakentaminen voi tarkoittaa esimerkiksi liiketalouden tai tietotekniikan osaamisen syventämistä Haaga-Helian muissa koulutusohjelmissa tai tietyn kielen ja sen kulttuurin tuntemusta.

Internationalisation

Journalismin koulutusohjelma on aktiivinen tekijä eurooppalaisessa toimittajakoulutusten verkostossa EJTAssa (European Journalism Training Association) ja tekee yhteistyötä myös muilla mantereilla. Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä vaihtoon johonkin Haaga-Helian kumppanikorkeakouluun tai suorittaa työharjoittelunsa ulkomailla. Osa kaikille pakollisista opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Englanti ja ruotsi on valittu kaikille journalismin opiskelijoille pakollisiksi kieliksi. Opiskelija voi kehittää kielitaitoaan myös vapaavalintaisilla kieliopinnoilla. Opiskelijavaihtoa suositellaan tehtäväksi opintojen 5. ja 6. lukukauden aikana.

Work placement and cooperation with the business community

Opintojen alusta lähtien työelämäyhteistyö on tiiviisti mukana koulutuksessa. Opintoihin sisältyy aitoja työelämän toimeksiantoja ja projektitöitä. Journalismin koulutusohjelma on Julkisen Sanan Neuvoston jäsen ja sitoutunut noudattamaan journalistin eettisiä ohjeita.

Career opportunities

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat pääasiassa toimituksissa eri tehtävissä, mutta myös muissa viestinnän töissä. Työsuhteiden lisäksi moni on työllistänyt itsensä yrittäjänä erilaisissa yritysmuodoissa.

Postgraduate studies

Ylempi AMK-tutkinto
Yliopisto-opinnot

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Journalismin koulutusohjelma

Pasilan kampus
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
puh. (09) 229 611

Opintopalvelut

Tutkintojohtaja
Anne Leppäjärvi, puh. 040 488 7525

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi