Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

LOT Degree Programme in Sports and Leisure Management
Bachelor of Sport Studies, 210 ECTS


Bachelor of Sport Studies

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Liikunnanohjaaja, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla.

Scope and duration

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

Opintojen kesto on keskimäärin 2 - 3.5 vuotta, riippuen opiskelumuodosta (päivä- tai monimuoto).

Recognition of learning

Muualla hankitun osaamisen tunnistamisesta löydät lisätietoja www.haaga-helia.fi -sivustolta.

Mode of study

Opinnot voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opintoina.

Päiväopiskelumuodossa opiskelu organisoidaan pääsääntöisesti ma-pe rytmitytksellä koko opiskelun ajan. Viikonloput ja loma-ajat ovat yleensä opetuksesta vapaita ajankohtia. Tällöin opiskelija voi kuitenkin opiskella itsenäisesti ja suorittaa esimerkiksi työharjoittelua.

Monimuoto-opiskelu koostuu noin kerran kuukaudessa pidettävistä 3 päivän mittaisista lähijaksoista sekä etäopiskelujaksoista.Monimuoto-opiskelumuoto soveltuu VAIN sellaisille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet liikunta-alan ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon, tai jonkin muun alan korkeakoulututkinnon. Sen lisäksi menestyksellinen monimuoto-opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on liikunta-alan työpaikka tai mahdollisuus osallistua sellaisiin työtehtäviin esim. liikuntajärjestöissä tai yrityksissä, joihin oppimisprojekteja voidaan laadukkaasti yhdistää.

Language of tuition

Opetuskieli on suomi.

Requirements and decrees

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa

Study attainments and assessment

Arvioinnissa korostuu oppimisprojektin aikana syntyvän osaamisen arviointi. Opettajien suorittaman arvioinnin rinnalla käytetään itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin yleiset perusteet määritetään tutkintosäännössä ja tarkemmat arvioinninkriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista.

Targets and structure

Koulutusohjelman osaamisprofiili perustuu näkemykseen tulevaisuuden nopeasti muuttuvista toimintaympäristöistä ja jatkuvasti päivittyvästä tiedosta, mihin koulutusohjelman uudistuneilla toimintatavoilla ja menetelmillä pyritään vastaamaan.
Koulutusohjelman tavoite on kouluttaa liikunta-alan työelämään asiantuntijoita ja kehittäjiä. Asiantuntijuudelle ominaisia ovat työskentelytavat, joissa korostuvat itseohjautuvuus, tiedonhankinta ja sen muokkaaminen sekä rohkeus tarttua haasteisiin ja ratkaista ongelmia uusilla tavoilla yhteisöllisesti ja käyttäjälähtöisesti.

Liikunta alalle kohdistuvat tutkinnon yleiset työelämävalmiudet sisältävät:
• itsensä kehittämisen ja itsensä asemoinnin alan toimintaympäristöihin
• viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen
• kansainvälisyysosaamisen
• yhteiskuntavastuun ja eettisen osaamisen

Koulutusohjelmakohtainen osaaminen sisältää:
• liikunnan pedagogisen osaamisen
• liikuntajohtamisen osaamisen
• alan palvelu-, myynti- ja yrittäjyysosaamisen
• alan kehittämistoiminnan osaamisen

Ammatillista osaamistaan opiskelija kehittää seuraavissa liikunta-alan toimintaympäristöissä:
• kilpa- ja huippu-urheilu
• kunto- ja terveysliikunta
• liikuntapalvelut

Opiskelijan tärkeimpänä tehtävänä on nähdä opiskelu kokonaisvaltaisena oman ammatillisen identiteetin muodostajana ja kehittäjänä. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sijoittua koulutusta vastaaviin tavoitetyötehtäviin, kuten valmentajaksi, kouluttajaksi, liikunta-alan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi sekä hallinto-, esimies- ja johtotehtäviin tai liikunta-alan yrittäjäksi.

Internationalisation

Opintojen aikana on mahdollisuus osallistua kansainväliseen työharjoitteluun ja opiskelijavaihtoon.

Work placement and cooperation with the business community

Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa opiskelija verkostoituu alan toimijoihin ja saa kokonaisvaltaista kokemusta alalla työskentelystä sekä näkemystä alan ammattiosaamisvaatimuksista. Harjoittelu on aina tavoitteellista, jossa opiskelija reflektoi omaa ammatillista osaamistaan jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen näkökulmasta.

Haaga-Helian Vierumäen kampus tarjoaa ainutlaatuisen liikunta-alan oppimisympäristön. Vierumäellä opiskelijat kohtaavat opinnoissaan erilaisia asiakasryhmiä, kuten huippu-urheilijoita, lapsia ja nuoria, vapaa- ajan liikkujia eri ikäryhmistä sekä yritysten ja järjestöjen henkilöstöä. Suomen urheiluopisto ja Vierumäki Country Club palveluineen sekä lähialueen kunnat, liikunnan aluejärjestöt, liikuntaseurat ja –yritykset tarjoavat yhteistyöpohjan työelämäprojekteille, joissa oppiminen pääosin tapahtuu. Valtakunnalliset ja kansainväliset korkeakoulu-, järjestö- ja yrityskumppanuudet täydentävät oppimisverkostoja.

Career opportunities

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää hallinnollisia tehtäviä, kuten suunnittelua, markkinointia, organisointia ja johtamista. Liikunnanohjaaja voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä ja toimia myös yrittäjänä. Työn tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja alaan liittyvien erilaisten asioiden ja toimintojen kehittäminen.

Postgraduate studies

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja maisteriopintoihin liikunta-alalla.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Vierumäen kampus
Kaskelantie 10
19120 Vierumäki

opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi
puh. 029 447 0104