Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

LIIDI Degree Programme in Business Service Solutions and Languages
Bachelor of Business Administration, 210 ECTS


Bachelor of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Tradenomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin Opintopolku.fi-sivustolla ennen hakua.

Scope and duration

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin.

Mode of study

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Pasilan toimipisteessä.

Language of tuition

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Requirements and decrees

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö.

Study attainments and assessment

tojaksokuvauksista. Lue lisää tutkintosäännöstä ja arviointiprosessista.

Targets and structure

Opiskelijat valmistuvat Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet –koulutuksesta monipuolisiin kaupallisiin ja hallinnollisiin tehtäviin. Tarjoamme laajan ymmärryksen liike-elämän lainalaisuuksista, toimintaympäristöistä ja prosesseista. Opiskelija saa käytännönläheiset valmiudet toimia kaupallista ja viestinnällistä osaamista vaativissa monikulttuurisissa ympäristöissä. Erityisesti koulutusohjelmassa korostuvat monipuolinen kielitaito, organisaatiotaitojen kehittäminen, digiosaaminen ja ongelmanratkaisu.

Jokainen opiskelija valitsee englannin lisäksi kaksi kieltä seuraavista: espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Viestintä ja monikulttuurisuus antavat vankan pohjan kaupallisten taitojen soveltamiselle asiakkuustehtävissä, muutoksen hallinnassa, digitaalisessa viestinnässä ja projektinhallinnassa. Ohjelmasta saa valmiudet myös erilaisten tapahtumien ja hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppiminen tapahtuu suurelta osin erilaisissa aidoissa työelämän toimeksiannoissa lukuisten Haaga-Helian kumppaneiden kanssa. Vuosikymmenten ajan koulutusohjelmastamme on valmistuttu satoihin eri tehtävänimikkeisiin, kuten esimerkiksi toimistopäälliköiksi, markkinoinnin koordinaattoreiksi, HR- tai viestintäasiantuntijoiksi, PR- tai projektipäälliköiksi ja johdon assistenteiksi.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus tarjoaa valmiudet toimia vaihtelevissa liiketoiminnan tehtävissä. Kansainvälisessä työympäristössä joustavasti toimiville ja kehityshakuisille viestinnän ja digitaalisuuden monitaitureille on jatkuvasti kysyntää työmarkkinoilla.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tutkinnon tuottama osaaminen
Opetussuunnitelmassa kuvattu tavoiteltu osaaminen on laadittu laajan ennakointimateriaalin pohjalta. Koulutuksessa saavutettava osaaminen on jaettu kolmeen osaamisalueeseen seuraavasti:

1. Kieli- ja viestintäosaaminen

Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijalla on tärkeä rooli sekä työyhteisöviestinnässä että sidosryhmäviestinnässä. Hänen täytyy osata toteuttaa ja muokata viestintää tavoitteellisesti kohderyhmän mukaan ja ymmärtää ajoituksen merkitys. Monikulttuurisessa ja globaalissa liiketoimintaympäristössä erinomaisen suomen kielen ja erittäin hyvän englannin kielitaidon lisäksi tarvitaan myös muuta kielitaitoa. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ja hallita eri kulttuureihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät ominaispiirteet. Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijan tulee pystyä toimimaan sujuvasti eri kulttuureista tulevien työyhteisön ja sidosryhmien jäsenten kanssa.

2. Liiketoimintaosaaminen

Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijan keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää organisaation johdon ja työyhteisön menestyksekästä toimintaa. Tämän onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista liiketoimintatuntemusta ja yrityksen toimintakokonaisuuden ja sen osatekijöiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Menestyminen tällaisissa tehtävissä edellyttää myös myyntiosaamista ja yrittäjämäistä asennetta. Organisaation strategian ja toimintaprosessien ymmärtäminen on edellytys ennakoivasti ja ratkaisukeskeisesti toimimiselle.

3. Organisointi-, palvelu- ja myyntiosaaminen

Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijan työn ydin on hallinnollinen ammattilaisuus. Hänen työympäristössään on useita tukea ja osallistumista vaativia työprosesseja ja hänen tulee pystyä hallitsemaan, hallinnoimaan ja koordinoimaan työkenttäänsä hektisessä toimintaympäristössä. Hän tarvitsee yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja jokapäiväisessä työssä toimiessaan tiiviissä yhteistyössä organisaation johdon, henkilöstön ja sidosryhmien edustajien kanssa. Tämä edellyttää paitsi esimiehen ja tiimien työn ja toimintatapojen ymmärtämistä myös palveluasennetta työtehtävissä.

Verkostoituminen oman organisaation sisällä ja ulkopuolella on keskeinen osa työtä. On myös osattava toimia jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä.

Toimiminen erilaisten tapahtumien ja projektien vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana vaatii myös hyvää organisointi- ja koordinointiosaamista.

Internationalisation

Kieli- ja kulttuuriopinnot ovat keskeinen osa koulutuksen opetussuunnitelmaa. Opiskelijavaihtoa suositellaan tehtäväksi opintojen 4. lukukauden aikana.

Work placement and cooperation with the business community

Työharjoittelun laajuus on 30 op (100 täyttä työpäivää), ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnon organisaatiossa tai järjestössä. Harjoittelu alkaa pääsääntöisesti kahden vuoden opiskelun (120 op:n) jälkeen. Harjoitteluksi hyväksytään koulutuksen oppimistavoitteita tukeva työ.

Opintojen alusta lähtien on työelämä tiiviisti mukana opiskelijan arjessa. Opintoja suoritetaan aidoissa työelämän tehtävissä projekteina ja toimeksiantoina. Näin ollen työelämäkontaktien rakentaminen alkaa jo opintojen alkuvaiheessa.

Career opportunities

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat esimerkiksi henkilöstö-, PR- ja tapahtumakoordinaattoreina, markkinointi- ja viestintäpäälliköinä tai johdon assistentteina.

Postgraduate studies

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus, päiväopinnot

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

Osaamisaluejohtaja:
Marjaana Halsas, marjaana.halsas(at)haaga-helia.fi, puh. 029 4471 302