Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

RUOKAT Degree Programme in Culinary Management
Bachelor of Hospitality Management, 210 ECTS


Bachelor of Hospitality Management

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Restonomi (AMK)

Admission requirements and applications

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua!

Scope and duration

210 opintopistettä, 3,5 vuotta

Recognition of learning

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Mode of study

Haettavissa päivä-ohjelmaan

Language of tuition

Suomi

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojaksojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan erilaisten oppimistehtävien, tenttien ja muiden näyttöjen avulla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksokuvauksen mukaisia oppimissuorituksia. Opintojakson opettaja voi vapauttaa opiskelijan lähiopetukseen osallistumisesta perustellusta syystä.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Erityisen painavasta syystä voidaan suoritus arvioida merkinnällä suoritettu (S), hyväksytty (H) tai mukautettu (M). (Tutkintosääntö 6 §)

Targets and structure

Ruokatuotannon johtamisen koulutuksen tavoitteena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin. Koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa. Liikkeenjohdollisuus näkyy koulutuksessa erikoistumisalaopintojen lisäksi täydentävissä johtamisen, juridiikan, markkinoinnin, laskentatoimen ja yrittäjyyden opinnoissa.

Erikoistumisalaopinnot profiloivat ruokatuotannon johtamisen koulutuksen opiskelijat alansa huippuosaajiksi. Ne tuottavat opiskelijalle tärkeimmät ammatilliset ja liikkeenjohdolliset osaamiset, luoden restonomin ammatillisen profiilin. Erikoistumisalaopintojen laajuus on 45 opintopistettä koko tutkinnon 210 opintopisteestä ja ne alkavat koulutuksen alussa. Erikoistumista täydentävät muut moduulit, jotka ovat osittain myös toimialarajat ylittäviä.

Ruokatuotannon johtamisen koulutuksen kärkenä on työllistyminen. Opetussuunnitelma kytkee työelämän vahvisti osaksi opintoja, tähdäten valmistuvien restonomien työllistymiseen. Kaikki opetussuunnitelman moduulit on suunniteltu työelämälähtöisesti, ja työelämä on konkreettisesti mukana moduuleissa muun muassa yritystoimeksiantojen, työharjoittelujen ja vierailijoiden muodossa.

Tutustu yksityiskohtaisemmin Haagan toimipisteen oppimisympäristöön.

Ruokatuotannon johtamisen opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä. Hän saa samalla laajan kuvan koko palveluelinkeinosta. Opintojen sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä toimialan yritysten ja kansainvälisten partnereiden kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Koulutus ja työkokemus antavat restonomille hyvät valmiudet toimia palvelualan, erityisesti ruokatuotannon sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Erikoistumisalana Keittiömestari

Erikoistumisalaopinnot sisältävät viisi 9 opintopisteen opintojaksoa, jotka jakautuvat kolmen opintovuoden ajalle. Erikoistumismoduuleissa edetään ammatillisista perusteista kohti suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja johtamiskyvykkyyttä. Niihin kytkeytyy viisi erillistä projektia, joissa opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä.

Erikoistumisalaopinnot keskittyvät ruokatuotannon johtamisen osa-alueisiin sekä kotimaisessa että kansainvälisessä ympäristössä. Erikoistumisalaopinnot sisältävät muun muassa ruokatuotannon prosesseja, tuotekehitystä, aistinvaraista arviointia sekä toimintaympäristön analysointia.

Varsinaisen erikoistumisalan lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ruokayrittäjäpolku. Siinä opiskelija suorittaa osan erikoistumisopintoihin liittyvistä projekteista opiskelijoiden osuuskunnassa.

Erikoistumisopintojen lisäksi opinnot sisältävät yleisiä liikkeenjohdollisia opintoja kuten markkinointia, laskentatoimea, johtamista, ja kieliopintoja. Opintoihin sisältyvät myös työharjoittelu, vapaa valintaiset opinnot sekä opinnäytetyö.

Internationalisation

Kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja, kansainvälinen ja monikulttuurinen korkeakouluyhteisö, yhteistyötä ulkomaisten korkeakoulujen kanssa: kaksoistutkinnon suorittaminen, vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla ja opintomatkat. Kv-vaihdon suositeltu ajankohta on 3. vuoden syyslukukausi

Work placement and cooperation with the business community

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa ja käytäntöä. Opinnot sisältävät teoriatietojen lisäksi käytännönläheistä toimintaa liike-elämän eri alueilla kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Career opportunities

Työskentely mm. ruokapalvelualan yritysten ja sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, myynti- tai kehittämistehtävissä, erityisesti keittiöpäällikköinä ja -mestareina sekä yrittäjinä.

Postgraduate studies

Ylempi amk-tutkinto: Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Yliopisto-opinnot

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Haagan kampus
Pajuniityntie 11
00320 Helsinki

Lisätietoja Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmasta:

tutkintojohtaja Risto Karmavuo
puh. 040 053 8740
sähköposti: etunimi.sukunimi (at) haaga-helia.fi

Opintopalvelut

Haaga-Helian vaihde: (09) 229 611