LIAM Liikunta-alan koulutus
Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Liikunnanohjaaja, YAMK-tutkinto

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla.

Laajuus ja kesto

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Opintojen kesto on keskimäärin 2 vuotta, työn ohessa.

Osaamisen tunnistaminen

Muualla hankitun osaamisen tunnistamisesta löydät lisätietoja www.haaga-helia.fi -sivustolta.

Opiskelumuoto

Opiskelu toteutetaan oman työn ohessa pääosin verkko- ja etäopiskeluna. Kolmipäiväisiä intensiivijaksoja järjestetään kahdeksan opintojen aikana.

Opiskelukieli

Opetuskieli on suomi.

Vaatimukset ja asetukset

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Opintosuoritukset ja arviointi

Arvioinnin yleiset perusteet määritetään tutkintosäännössä ja tarkemmat arvioinninkriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista.

Tavoitteet ja rakenne

Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikuntajohtamisen tai valmennuksen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija suuntautuu opintojensa aikana joko liikuntajohtamiseen, valmennukseen tai kunto- ja terveysliikuntaan.

Opintojen rakenne

Kaikille yhteiset opinnot 20 op
Suuntautuminen 30op
Opinnäytetyö 30op
Vapaasti valittavat 10 op
YHTEENSÄ 90 op

Liikuntajohtamisen suuntautumisvaihtoehto

Liikuntajohtamisen suuntautuminen pyrkii kehittämään opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen palveluksessa. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Valmennuksen suuntautumisvaihtoehto

Valmennuksen suuntautumisen tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää ihmissuhdetaitojaan, itsensä kehittämisen taitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä.

Kunto- ja terveysliikunnan vaihtoehto

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijan valmiuksia ja osaamista toimia kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan terveysliikuntainterventioita sekä arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Soveltavaan tutkimukseen nojaten kehitetään terveysliikuntaa ja siihen liittyviä työkaluja. Opiskelussa korostuu verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö.

Kansainvälistyminen

Opintojen kuluessa opiskelijoita autetaan kehittämään omia kansainvälisiä verkostojaan ja hyödyntämään kansainvälistä tutkimustietoa. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla kansainvälisiä tapahtumia.

Uramahdollisuudet

Ylempi AMK-tutkinto suoritetaan työn ohessa. Se antaa valmiuksia vaativiin liikuntajohtamisen, urheiluvalmennuksen sekä hyvinvoinnin ja terveysliikunnan johtotehtäviin.

Jatko-opinnot

Ammatillinen opettajankoulutus
Yliopisto-opinnot Suomessa ja ulkomailla

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Vierumäen kampus
Kaskelantie 10
19120 Vierumäki

opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi
puh. 029 447 0104