JouMa Journalismi YAMK
Kulttuurialan ylempi korkeakoulututkinto, 60 op


Medianomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Medianomi (ylempi AMK), Master of Culture and Arts

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25.
Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Laajuus ja kesto

Laajuus 60 opintopistettä, opiskeluaika 1-2 vuotta.

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista.

Opiskelumuoto

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähitapaamisista, valmennusryhmässä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Lähitapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti arki-iltoina ja viikonloppuina. Opinnot alkavat kolmen kokonaisen päivän intensiivijaksolla tammikuussa.

Opiskelukieli

Opiskelukieli on suomi.

Vaatimukset ja asetukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352.

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä.

Tavoitteet ja rakenne

Journalismin Master-tutkinnosta valmistuva (medianomi, ylempi AMK) on media-alan kehittäjä ja asiantuntija. Hän ymmärtää journalismin erityisluonteen sekä osana yhteiskuntaa että liiketoimintana. Tutkinnon suorittanut hallitsee kehittämisprosessin vaiheet. Hän osaa hyödyntää alan tutkimustietoa ja trendejä, työskennellä monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tehdä muutosta vaativissa tilanteissa perusteltuja, strategisia päätöksiä.

Kukin opiskelija keskittyy opinnäytetyönä tehtävään kehittämishankkeeseensa, jonka halutaan tuottavan uusia tuotteita, liikeideoita tai toimintatapoja työelämään. Opiskelija perehtyy kehittämismenetelmiin ja valitsee hankettaan tukevia muita opintoja, esimerkiksi innovaatiomenetelmiä, markkinointia, palvelumuotoilua ja monimediakerrontaa. Opinnäytetyön tekeminen alkaa heti opintojen alussa. Jo hakuvaiheen ennakkotehtävässään hakija esittelee nimenomaan opinnäytetyökseen kaavailemaansa kehittämisideaa. Opettajilla on koulutuksessa valmentava ote. Valmennusryhmissä kunkin opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kollegiaalisesti.

Koulutuksen rakenne:
• Opinnäytetyönä tehtävä kehittämistyö on puolet tutkinnosta, 30 opintopistettä.’
• Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot, 10 op, tukevat opinnäytetyön tekemistä.
• Vapaavalintaisia opintoja on 20 opintopistettä. Nämä kukin opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa pohjalta siten, että vähintään 10 opintopistettä on nimenomaan journalismin suuntautumisen opintoja.

Tutkinnosta valmistuva on medianomi (yamk), englanniksi Master of Culture and Arts.

Kansainvälistyminen

Koulutusohjelman opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien amk-tutkintojen kursseja. Haaga-Helia tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat keskittyä organisaation kansainvälistymiseen.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö kohdeorganisaation kanssa on tiivistä koko tutkinnon ajan varsinkin kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan. Haaga-Helian journalismin yamk-koulutus on ainoa laatuaan Suomessa.

Uramahdollisuudet

Journalismin ylempi amk-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Yliopisto-opinnot: Yliopistolaissa 558/2009 §:ssä 37 on säädetty, että tieteelliseen jatkotutkintoon (esimerkiksi tohtori) johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
opintopalvelut.pasila(at)haaga-helia.fi

Koulutusohjelmajohtaja:
Anne Leppäjärvi
anne.leppajarvi(at)haaga-helia.fi