Ylempi amk

YLI Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25.
Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Laajuus ja kesto

Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika 1,5-3 vuotta työn ohessa tai päätoimisena opiskeluna.

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista.

Opiskelumuoto

Uuden opetussuunnitelman myötä vuonna 2019 opiskelumuodossa on tapahtunut pieniä muutoksia: Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Itsenäisen opiskelun ja lähitapaamisten määrä riippuvat omasta opintosuunnitelmasta ja siihen valituista opintojaksoista. Opintojaksojen lähitapaamisia järjestetään arki-iltaisin, intensiivisesti arki- ja/tai lauantai-päivinä sekä virtuaalisesti.

Opiskelukieli

Tutkinnon opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä vähintään kohtalaista englanninkielen luetun ymmärtämistä. Opinnäytetyön voi laatia suomen kielen lisäksi myös englannin kielellä, jos se on tarkoituksenmukaista kohdeorganisaation näkökulmasta.

Vaatimukset ja asetukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä.

Tavoitteet ja rakenne

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävää koulutusta on toteutettu vuodesta 2002 alkaen. Haaga-Helian liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

- suorittanut ymmärtää paremmin omaa työtään laajemmat kokonaisuudet.
- suorittaneella on valmius toimia yhä laajenevissa koti- ja ulkomaisissa verkostoissa.
- suorittaneella on valmius lisääntyvään ja laadultaan muuttuvaan yhteistyöhön.
- suorittaja syventää sekä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella ja toisaalta laajentaa liiketoimintaosaamistaan.
- suorittanut henkilö voi käytännössä toimia yrityksen kehittämisprojektien vetäjänä,
- yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä itsenäisenä riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen (ent. Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen) koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, niin sanottuja muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Muutosagenttien pätevyydessä korostuu liiketoiminnan eri osaamisalueiden integrointi omia ja liike-elämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Muutosagenteilla on kyky toimia myös kasvuhakuisina ja innovatiivisina yrittäjinä.

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia

yrityksen kehittämisprojektin johtajana
yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä
itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä

Tutkinnon rakenne:
Pakolliset syventävät ammattiopinnot 38 op
Vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot 17 op
Vapaasti valittavat syventävät ammattiopinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Uuden master-opetussuunnitelman myötä vuonna 2019 opintojaksoja on korvattu Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen -koulutuksen opintojaksoilla.

Kansainvälistyminen

Koulutuksen opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien AMK-tutkintojen kursseja. Opiskelija voi myös valita ulkomailla toteutettavia kursseja. Haaga-Helian tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat liittyä organisaation kansainvälistymiseen.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö opinnäytetyön kohdeorganisaation kanssa on tiivistä tutkinnon ajan, kun suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelman tuottama ylempi AMK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella sekä toisaalta laajentamalla alan osaamistaan. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto

Jatko-opinnot

Tieteelliset jatko-opinnot

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
opintopalvelut.pasila(at)haaga-helia.fi

Koulutuksesta vastaava:
Anu Hakonen
anu.hakonen(at)haaga-helia.fi