YPA Master´s Degree Programme in Hospitality Management


  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management (not translated)

Admission requirements and applications

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25.
Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua. (not translated)

Scope and duration

Laajuus 90 opintopistettä, opiskeluaika 1,5-3 vuotta työn ohessa tai päätoimisena opiskeluna. (not translated)

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. (not translated)

Mode of study

Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kokonaisina päivinä keskimäärin kahtena - kolmena intensiivipäivänä kuukaudessa. (not translated)

Language of tuition

Tutkinnon opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä vähintään kohtalaista englanninkielen luetun ymmärtämistä. Opinnäytetyön voi laatia suomen kielen lisäksi myös englannin kielellä, jos se on tarkoituksenmukaista kohdeorganisaation näkökulmasta. (not translated)

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 (not translated)

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä. (not translated)

Targets and structure

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on palvelutoimialalle, erityisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualaan, keskittyvä työelämälähtöinen koulutusohjelma. Tutkinto on tarkoitettu työelämässä toimiville palvelualojen asiantuntijoille ja esimiehille. Ylempi amk-tutkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Keskimäärin koulutusohjelmassa opiskelevilla on 10 vuoden työkokemus alalta, mikä luo ainutlaatuisen ympäristön ammattilaisten väliselle kokemusten vaihtamiselle ja uuden tiedon rakentamiselle. Opintojen toteuttamistavassa korostuvat työelämälähtöisyys, yhteisöllisyys ja ammattilaisten välinen vuorovaikutus, innovatiivisuus sekä osaamisen kehittyminen.

Yleisiä tavoitteita koulutuksessa ovat

työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot palveluliiketoiminnan alueelta
tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä
kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelman tuottama erityisosaaminen kuvataan osaamisteemoilla, joita ovat

ennakointi ja muutos;
liiketoiminta palvelualalla;
palveluliiketoiminnan johtaminen sekä
soveltava tutkimus- ja kehitystyö palvelualalla.

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 - 2,5 vuoden aikana. Koulutusohjelma koostuu:

kaikille yhteisistä opinnoista 30 op
vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista 25 op
vapaasti valittavista opintojaksoista 5 op sekä
opinnäytetyöstä 30 op

Uuden master-opetussuunnitelman myötä vuonna 2019 Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelman opintojaksoja on korvattu Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutuksen opintojaksoilla. (not translated)

Internationalisation

Koulutusohjelman opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien amk-tutkintojen kursseja. Haaga-Helia tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat keskittyä organisaation kansainvälistymiseen. (not translated)

Work placement and cooperation with the business community

Valtaosa koulutusohjelman opiskelijoista työskentelee palveluliiketoiminnan asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Yhteistyö opiskelijan työpaikan/taustaorganisaation kanssa on tyypillisesti tiivistä, ja merkittävä osa opintojen aikana toteutettavista kehittämistehtävistä kohdistuu opiskelijan oman työn ja hänen edustamansa organisaation kehittämiseen. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan. (not translated)

Career opportunities

Palveluliiketoiminnan johtamisen ylempi amk-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella sekä toisaalta laajentamalla liiketoimintaosaamistaan. Ylemmän amk-tutkinnon suorittanut voi toimia palveluliiketoiminnan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. (not translated)

Postgraduate studies

Yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen tohtoriopinnot. Opintojen edellyttämien silta-opintojen määrä riippuu yliopistosta. (not translated)

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme. (not translated)

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
opintopalvelut.pasila(at)haaga-helia.fi

Koulutuksesta vastaava:
Yliopettaja Johanna Rajakangas-Tolsa
johanna.rajakangas-tolsa(at)haaga-helia.fi (not translated)