LIAM Master’s Degree Programme in Sport
Master of Sport and Leisure, 90 ECTS


Master of Sport Studies

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Liikunnanohjaaja, YAMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla.

Scope and duration

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä.

Opintojen kesto on keskimäärin 2 vuotta, työn ohessa.

Recognition of learning

Muualla hankitun osaamisen tunnistamisesta löydät lisätietoja www.haaga-helia.fi -sivustolta.

Mode of study

Opiskelu toteutetaan oman työn ohessa pääosin verkko- ja etäopiskeluna. Kolmipäiväisiä intensiivijaksoja järjestetään kahdeksan opintojen aikana.

Language of tuition

Opetuskieli on suomi.

Requirements and decrees

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Arvioinnin yleiset perusteet määritetään tutkintosäännössä ja tarkemmat arvioinninkriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista.

Targets and structure

Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikuntajohtamisen tai valmennuksen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija suuntautuu opintojensa aikana joko liikuntajohtamiseen, valmennukseen tai kunto- ja terveysliikuntaan.

Opintojen rakenne

Kaikille yhteiset opinnot 20 op
Suuntautuminen 30op
Opinnäytetyö 30op
Vapaasti valittavat 10 op
YHTEENSÄ 90 op

Liikuntajohtamisen suuntautumisvaihtoehto

Liikuntajohtamisen suuntautuminen pyrkii kehittämään opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen palveluksessa. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Valmennuksen suuntautumisvaihtoehto

Valmennuksen suuntautumisen tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää ihmissuhdetaitojaan, itsensä kehittämisen taitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä.

Kunto- ja terveysliikunnan vaihtoehto

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijan valmiuksia ja osaamista toimia kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan terveysliikuntainterventioita sekä arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Soveltavaan tutkimukseen nojaten kehitetään terveysliikuntaa ja siihen liittyviä työkaluja. Opiskelussa korostuu verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö.

Internationalisation

Opintojen kuluessa opiskelijoita autetaan kehittämään omia kansainvälisiä verkostojaan ja hyödyntämään kansainvälistä tutkimustietoa. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla kansainvälisiä tapahtumia.

Career opportunities

Ylempi AMK-tutkinto suoritetaan työn ohessa. Se antaa valmiuksia vaativiin liikuntajohtamisen, urheiluvalmennuksen sekä hyvinvoinnin ja terveysliikunnan johtotehtäviin.

Postgraduate studies

Ammatillinen opettajankoulutus
Yliopisto-opinnot Suomessa ja ulkomailla

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Vierumäen kampus
Kaskelantie 10
19120 Vierumäki

opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi
puh. 029 447 0104