MATKA Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Restonomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Restonomi (AMK)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua!

Laajuus ja kesto

210 opintopistettä, 3,5 vuotta

Osaamisen tunnistaminen

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Opiskelumuoto

Haettavissa sekä päivä- että monimuoto-ohjelmaan

Opiskelukieli

Suomi

Vaatimukset ja asetukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Opintosuoritukset ja arviointi

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojaksojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan erilaisten oppimistehtävien, tenttien ja muiden näyttöjen avulla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksokuvauksen mukaisia oppimissuorituksia. Opintojakson opettaja voi vapauttaa opiskelijan lähiopetukseen osallistumisesta perustellusta syystä.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Erityisen painavasta syystä voidaan suoritus arvioida merkinnällä suoritettu (S), hyväksytty (H) tai mukautettu (M). (Tutkintosääntö 6 §)

Tavoitteet ja rakenne

Matkailun liikkeenjohdon koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen alati muuttuvalla ja kehittyvällä matkailualalla. Vahvasti työelämälähtöisen, osaamisperustaisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä matkailualan ammattilaiseksi.

Erikoistumisalaopinnot profiloivat Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen opiskelijat alansa huippuosaajiksi. Ne tuottavat opiskelijalle tärkeimmät ammatilliset ja liikkeenjohdolliset osaamiset, luoden restonomin ammatillisen profiilin. Erikoistumisalaopintojen laajuus on 45 opintopistettä koko tutkinnon 210 opintopisteestä ja ne alkavat koulutuksen alussa. Erikoistumista täydentävät muut opintojaksot, jotka ovat osittain myös toimialarajat ylittäviä.

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen kärkenä on työllistyminen. Opetussuunnitelma kytkee työelämän vahvasti osaksi opintoja, tähdäten valmistuvien restonomien työllistymiseen. Kaikki opetussuunnitelman opintojaksot on suunniteltu työelämälähtöisesti, ja työelämä on konkreettisesti mukana opintojaksoissa muun muassa yritystoimeksiantojen, työharjoittelujen ja vierailijoiden muodossa.

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksessa opiskelija oppii erityisesti, miten matkailualalla tehdään kannattavaa liiketoimintaa ja miten toimitaan asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti. Matkailun liikkeenjohdon koulutuksesta valmistuvat restonomit työskentelevät matkailualalla ensisijaisesti asiantuntija-, myynti- ja kehittämistehtävissä sekä esimiehinä tai yrittäjinä. Työpaikat voivat löytyä mm. seuraavien toimijoiden parista: kaupunkien ja alueiden julkiset matkailutoimijat, matkailukeskukset, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, kongressi- ja messujärjestäjät, liikennepalvelut, ohjelmapalveluyritykset ja tapahtumanjärjestäjät, käyntikohteet ja nähtävyydet.

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat erikoistumisalaopinnot (45 op), joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien ammattiosaamisten saavuttamiseen ja ammatillisen profiilin omaksumiseen. Erikoistumisalaopintojaksojen lisäksi opinnot sisältävät täydentäviä opintojaksoja muun muassa markkinoinnista, myynnistä, laskentatoimesta, johtamisesta ja viestinnästä. Päivätoteutuksessa erikoistumisalaopinnot sisältävät viisi opintojaksoa, jotka ovat yhdeksän opintopisteen suuruisia. Monimuotototeutuksessa opintojaksoja on neljä (5 op, 10 op ja kaksi 15 op opintojaksoja).

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen erikoistumisalat päivätoteutuksessa ovat Competitive Tourism Destinations ja Developing Transportation, Travel Agency and Event Management Business.

Competitive Tourism Destinations -erikoistumisalan opintojaksot (45 op):

Johdanto matkailuun liiketoimintana (9 op)
Travel and Tourism Business at a Destination (9 op)
Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op)
Crafting Travel and Tourism Experience Products (9 op)
Strategic Alliances at the Destination Level (9 op).
Competitive Tourism Destinations -erikoistumisalassa tarkastellaan matkailukohteita Suomessa ja ulkomailla. Valmistunut restonomi ymmärtää kestävän kehityksen ja kansainvälisen toimintaympäristön vaatimukset matkailukohteissa ja hän osaa tuottaa asiakaslähtöisiä, elämyksellisiä ja vastuullisia matkailutuotteita. Hän osaa myös kehittää matkailukohdetta sen edellytysten mukaisesti ja hyödyntää oleelliset markkinointi- ja myyntiverkostot sekä kehittämistoimenpiteitä matkailukohteen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Developing Transportation, Travel Agency and Event Management Business
-erikoistumisalan opintojaksot (45 op):

Johdanto matkailuun liiketoimintana (9 op)
Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op)
Travel and Tourism Business at a Destination (9 op)
New Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op)
Strategic Management of Travel and Tourism Business Operations:
Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op).
Developing Transportation, Travel Agency and Event Management Business
-erikoistumisalassa alaa tarkastellaan globaalisti yrityksen näkökulmasta. Valmistunut restonomi ymmärtää alan yritysten toimintaympäristön ja verkoston ja sisäistää alaan vaikuttavat trendit ja osaa uudistaa palvelutuotteita kannattavasti. Hän myös ymmärtää asiakascasen strategisen merkityksen yritykselle ja asiakkaalle. Hän osaa toimia myyntiorientoituneesti sekä hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja koko liiketoiminnan arvoketjussa. Lisäksi hän osaa johtaa asiakascasen (esim. tapahtuma) projektina ja verkostoitua muuttuvassa toimintaympäristössä.

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen monimuototeutuksessa erikoistumisala on suoraan Digitaalinen matkailumaailma (45 op), joten opiskelija ei tee opintojensa aikana erillistä erikoistumisalavalintaa. Opinnoissa keskitytään aluksi matkailuun globaalina liiketoimintana ja asiakkaan polkuun. Lisäksi opiskellaan matkailun tehokasta verkkomyyntiä ja sähköisen liiketoiminnan johtamista.

Digitaalinen matkailumaailma -erikoistumisalan opintojaksot (45 op):

Matkailu globaalina teollisuutena (5 op)
Asiakkaan polku matkailussa (10 op)
Matkailun tehokas verkkomyyjä (15 op)
Matkailun sähköisen liiketoiminnan johtaminen (15 op)

Erikoistumisalaopintojen kokonaislaajuus on 45 opintopistettä. Ensimmäisenä lukuvuotena kaikki päivätoteutuksen opiskelijat opiskelevat 27 opintopisteen laajuudelta samat erikoistumisalaopintojaksot. He aloittavat Johdanto matkailuun liiketoimintana (9 op) opintojaksolla. Sitten he suorittavat seuraavat opintojaksot: Travel and Tourism Business at a Destination (9 op) ja Travel and Tourism Business Operations: Transportation, Travel Agency and Event Management Business (9 op). Tämän jälkeen opiskelijat pyrkivät koulutuksen sisäisessä haussa jatkamaan toiseen kahdesta erikoistumisalasta suorittaakseen loput 18 opintopistettä (9 op 2. lukuvuotena ja 9 op 3. lukuvuotena).

Monimuotototeutuksen opinnoissa keskitytään aluksi matkailuun globaalina liiketoimintana ja asiakkaan polkuun. Lisäksi opiskellaan matkailun tehokasta verkkomyyntiä ja sähköisen liiketoiminnan johtamista. Opintojen alussa painopiste on opiskelijan perusammattitaidon kehittämisessä, jota tukee myös työharjoittelu. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot keskittyvät liiketoiminnallisiin aihealueisiin. Lisäksi opiskelija oppii käytännön esimiestaitoja. Opiskelija kytkee ja soveltaa opintojen aikana oppimaansa työharjoitteluihin, joko ammatti- tai erikoistumisalalla.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla sisältyy opintoihin kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja. Nämä sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja.

Hän opiskelee kansainvälisessä ja monikulttuurisessa korkeakouluyhteisössä. Koulutusohjelma järjestää opetusta yhteistyössä ulkomaisten korkeakoulujen kanssa ja toimii aktiivisesti useissa kansainvälisissä järjestöissä kuten MPI (Meeting Professionals International) ja SKÅL (Matkailualan ammattilaisten ja esimiesten verkosto).

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea vaihtoon Eurooppaan, Aasiaan ja Etelä- tai Pohjois-Amerikkaan. Opiskelijan kansainvälisyysopintoihin voivat kuulua vaihto-opiskelun lisäksi esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittaminen Itävallan Kremsissä ja harjoittelut ulkomailla tai ilmailualan Aviation Management-sertifikaatin suorittaminen Saksan Bad Honnefissa. Koulutusohjelman päivätoteutuksen opinnoissa pyritään järjestämään myös opintomatkoja ulkomaille. Kv-vaihdon suositeltu ajankohta päiväopiskelijoille on 2. vuoden kevätlukukausi ja monimuoto-opiskelijoille 2. tai 3. vuoden syyslukukausi.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa sekä käytäntöä. Työelämälähtöisyys antaa opiskelijalle vahvan ja realistisen näkemyksen matkailun toimialasta sekä hyvän perustan uralla etenemiseen.

Tutkiminen, kehittäminen ja innovointi ovat osa oppimista työelämän kanssa. Ne harjaannuttavat opiskelijaa myös tiedon kriittiseen hakemiseen, analysointiin ja soveltamiseen käytännön tilanteissa. Työelämäyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysluennot, caseharjoitukset, yritysvierailut, toimeksiannot, harjoittelut, hankkeistetut opinnäytetyöt.

Uramahdollisuudet

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistuvan restonomin työpaikat voivat löytyä mm. seuraavien toimijoiden parista:

Kaupunkien ja alueiden julkiset matkailutoimijat

Matkailukeskukset

Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät

Kongressi- ja messujärjestäjät

Liikennepalvelut

Ohjelmapalveluyritykset ja tapahtumanjärjestäjät

Käyntikohteet ja nähtävyydet

Esimerkkejä urapolusta, kyseessä oikeiden, olemassa olevien henkilöiden uratarinat:

Esimerkki 1

Haagassa matkailun liikkeenjohdon opinnot

=> opiskelujen aikana työharjoittelu pienessä erikoismatkatoimistossa

=> vakinainen paikka ko. matkatoimistossa jo ennen valmistumista matkatoimistovirkailijana

=> valmistumisen jälkeen ko. matkatoimiston myyntipäälliköksi vastuualueina tuotteistaminen ja myynti

Opiskelujen aikana tämä henkilö suoritti Helsingin yliopistossa pääaineopintoja ranskan kielestä ja keikkahommia erilaisilla messuilla.

Esimerkki 2

Haagassa matkailun liikkeenjohdon opinnot

=> opintojen ohella samaa aikaan mm. seuraavaa:

työskentely erään matkanjärjestäjän matkamyynnissä tuntityöntekijänä ja samaisen matkanjärjestäjän kautta vapaa-ajan ohjaajana eräässä lomakohteessa

=> työharjoittelut samaisella matkanjärjestäjällä: matkamyynnissä Suomessa ja Entertainment Managerina lomakohteessa

=> ennen valmistumistaan töissä vielä laivayhtiössä Show Bar Tenderinä ja pääbaarimestarin sijaisena

=> valmistuttuaan Haagasta päätti katsoa matkailualaa jälleen uudesta näkökulmasta ja aloitti erään lentoyhtiön palveluksessa check in -virkailijana; tästä tehtävästä eteneminen nopeasti esimiestehtäviin

=> tämän jälkeen toisen lentoyhtiön yritysmyyntiin myyntipäälliköksi ja lisävastuuta myös Product Managerin työn kautta

=> tällä hetkellä erään matkanjärjestäjän myyntipäällikkö ja vastaa tämän yrityksen Suomen myynnistä, hinnoittelusta, optimoinnista ja yhdessä maajohtajan kanssa yrityksen tuotetarjonnasta

Esimerkki 3

Haagassa matkailun liikkeenjohdon opinnot

=> opiskelujen aikana kaksi harjoittelua erään matkatoimiston incoming-osastolla ja syventävä harjoittelu matkailun markkinointiyrityksessä, jossa toimi opintojen ohella vielä projektiassistenttina

=> opintojen loppuvaiheessa osa-aikaiseksi työntekijäksi matkailutoimiston matkailuneuvontaan

=> jo ennen valmistumista vakituinen työpaikka erään kaupungin matkailutoimiston markkinointisuunnittelijana

Opintojen aikana tämä henkilö teki lisäksi ”keikkahommia” messutoimistovastaavana eräässä messuorganisaatiossa.

Esimerkki 4

Haagassa matkailun liikkeenjohdon opinnot

= > opiskelujen aikana ensimmäinen harjoittelu ulkomailla sijaitsevalla kartingradalla: markkinointia Suomeen sekä suomalaisten asiakasryhmien isännöintiä

= > toinen harjoittelu pienessä yritysmatkatoimistossa

= > opintojen loppuvaiheessa jo työpaikka tapahtumanjärjestäjältä, johon teki myös opinnäytetyön toimeksiantona

Huomioithan, että jokaisen restonomin tarina on erilainen, ainutlaatuinen ja arvokas. Rakenna rohkeasti oma tarinasi!

Jatko-opinnot

Ylempi amk-tutkinto: Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Yliopisto-opinnot

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Haagan kampus
Pajuniityntie 11
00320 Helsinki

Lisätietoja

osaamisaluejohtaja Johanna Rajakangas-Tolsa

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi

Opintopalvelut

Vaihde: (09) 229 611