MEDIA Medianomi, journalismi
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Medianomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Medianomi, AMK-tutkinto; Suuntautuminen: Journalismi

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin Opintopolku-sivustolla ennen hakua!

Laajuus ja kesto

240 opintopistettä, 4 vuotta tai vähemmän opiskelutahdista riippuen

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin.

Opiskelumuoto

Päiväohjelma

Lähiopetus on pääosin päivisin lukuun ottamatta vapaavalintaisia asiantuntijaopintoja, joita järjestetään myös ilta-, viikonloppu- ja intensiivitoteutuksina. Osa opinnoista tehdään kokonaan verkossa. Lähiopetuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Erityisesti kahtena ensimmäisenä lukuvuonna mahdollisuus osallistua lähiopetukseen on välttämätöntä.
Medianomitutkinnon opetus järjestetään Pasilan kampuksellamme.

Opiskelukieli

Koulutuksen opiskelukieli on suomi.

Vaatimukset ja asetukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 ja Haaga-Helian tutkintosääntö.

Opintosuoritukset ja arviointi

Lue lisää tutkintosäännöstä ja arviointiprosessista.

Tavoitteet ja rakenne

Haaga-Helian medianomi (AMK) -tutkinnon suuntautuminen on journalismi.
Jokainen medianomiopiskelijamme saa vahvan journalistisen perustan, jolle hän rakentaa oman opintopolkunsa valiten opintoja sekä journalistin asiantuntijaopinnoista että Haaga-Helian muiden tutkintojen laajasta tarjonnasta. Opiskelija voi valita osaamispalettiinsa esimerkiksi kieliä, koodausta, markkinointiviestintää tai talouden syventäviä opintoja.

Koulutuksen tavoitteet:
• Opiskelija saavuttaa journalistin työssä tarvittavan pätevyyden. Hän hallitsee journalistisen prosessin vaiheet, tiimityön sekä erilaisilla välineillä ilmaisun, tuntee talouden ja yhteiskunnan rakenteet sekä käyttää hyvää ja elävää suomen kieltä.
• Opiskelija tuntee journalismin erityisen tehtävän yhteiskunnassa ja on sitoutunut alan eettisiin ohjeisiin.
• Opiskelija rakentaa erityisosaamisen, jonka hän valitsee yhdistelmänä journalismin asiantuntijaosaamisista ja muiden alojen opinnoista.
• Opiskelija oppii jäsentämään ja arvioimaan omaa osaamistaan ja voi näin jatkaa ammattitaitonsa kehittämistä koko uransa ajan.

Haaga-Helian medianomitutkinnon (amk), 240 op rakenne:
• Kaikille Haaga-Helian opiskelijoille yhteiset avainosaamiset, 55 op
• Kaikille medianomitutkinnon opiskelijoille yhteiset journalismin avainosaamiset, 60 op
• Vapaavalinnainen asiantuntijaosaaminen 80 op, josta vähintään 30 op journalismin asiantuntijaosaamisen opintojaksoja
• Opinnäytetyö 15 op
• Työharjoittelu 30 op

Kansainvälistyminen

Koulutus on aktiivinen tekijä eurooppalaisessa toimittajakoulutusten verkostossa EJTAssa (European Journalism Training Association) ja tekee yhteistyötä myös muilla mantereilla.
Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä vaihtoon Haaga-Helian kumppanikorkeakouluun tai suorittaa työharjoittelunsa ulkomailla. Vuosittain järjestetään opintomatkoja ulkomaille.
Opiskelijavaihtoa suositellaan tehtäväksi opintojen 5. ja 6. lukukauden aikana.

Kaikki medianomiopiskelijat opiskelevat kurssin englantia (5 op) ja ruotsia (5 op). Lisäksi opiskelija voi halutessaan kehittää kielitaitoaan vapaavalintaisilla kieliopinnoilla Haaga-Helian laajasta tarjonnasta.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Koulutus on tunnettu suomalaisella mediakentällä ja palkittu innovatiivisesta työelämäyhteistyöstä. Oman monipuolisen opettajajoukon lisäksi opintojaksoilla ohjaa ja vierailee runsaasti media-alan asiantuntijoita ja tekijöitä.
Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta opintojaksojen sisällöt kehittyvät jatkuvasti.

Erilaisissa tiimeissä toimiminen on journalistin ydinosaamista. Siksi opiskelijat työskentelevät opintojen aikana vaihtelevissa ja erikokoisissa ryhmissä harjoitustoimituksessa sekä työelämäprojekteissa.
Oppiminen on käytännönläheistä ja omaa yksilöllistä kehittymistä tukevaa palautetta saa paljon. Käytännön harjoitusten lisäksi opintoihin kuuluu luentoja ja kirjallisuutta, etätehtäviä, verkko-opintoja sekä aktiivista ja analyyttistä median seurantaa.
Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina yhteistyössä: oppisisältöjen integroinnilla tuetaan moniammatillisuutta ja teoriatietojen hyödyntämistä ja soveltamista käytännön tilanteisiin.

Journalismin koulutusohjelmalla on myös oma verkkomedia 360 astetta journalismia, joka on Julkisen sanan neuvoston jäsen ja sitoutunut noudattamaan journalistin eettisiä ohjeita. Haaga-Helian journalismin koulutus on European Journalism Teaching Associationin jäsen ja kuuluu valtakunnalliseen toimittajakoulutuksen neuvottelukuntaan.

Tutkintoon kuuluu 30 opintopistettä työharjoittelua, jonka voi tehdä useammassa osassa.

Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat pääasiassa toimituksissa eri tehtävissä, mutta myös muissa viestinnän töissä. Työsuhteiden lisäksi moni on työllistänyt itsensä yrittäjänä erilaisissa yritysmuodoissa.

Jatko-opinnot

Ylempi AMK-tutkinto
Yliopisto-opinnot

Haaga-Heliassa voi suorittaa Uudistuvan journalismin yamk-tutkinnon.

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Medianomin koulutus

Pasilan kampus
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
puh. (09) 229 611

Opintopalvelut

Tutkintojohtaja
Anne Leppäjärvi, puh. 040 488 7525

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi