RESRU Restonomi ruokatuotanto
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Restonomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Restonomi (AMK)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua!

Laajuus ja kesto

210 opintopistettä, 3,5 vuotta

Osaamisen tunnistaminen

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Opiskelumuoto

Haettavissa sekä päivä- että monimuoto-ohjelmaan

Opiskelukieli

Suomi

Vaatimukset ja asetukset

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Opintosuoritukset ja arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Tavoitteet ja rakenne

Ruokatuotannon koulutuksen tavoitteena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin. Koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa.


Ruokatuotannon koulutuksen kärkenä on työllistyminen. Opetussuunnitelma kytkee työelämän vahvasti osaksi opintoja, tähdäten valmistuvien restonomien työllistymiseen. Kaikki opetussuunnitelman moduulit on suunniteltu työelämälähtöisesti ja työelämä on konkreettisesti mukana moduuleissa muun muassa yritystoimeksiantojen, työharjoittelujen ja vierailijoiden muodossa.

Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä. Hän saa samalla laajan kuvan koko palveluelinkeinosta. Opintojen sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä toimialan yritysten ja kansainvälisten partnereiden kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Koulutus ja työkokemus antavat restonomille hyvät valmiudet toimia palvelualan, erityisesti ruokatuotannon sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Suuntautumisena Keittiömestari

Suuntautumisopinnot sisältävät kuusi 5 opintopisteen opintojaksoa. Suuntautumisopinnoissa edetään ammatillisista perusteista kohti suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja johtamiskyvykkyyttä.


Suuntautumisopintojen lisäksi opinnot sisältävät yleisiä liikkeenjohdollisia opintoja kuten markkinointia, laskentatoimea, johtamista, ja kieliopintoja. Opintoihin sisältyvät myös työharjoittelu, vapaa valintaiset opinnot sekä opinnäytetyö.

Opintojen rakenne

Avainosaamiset: 85 op
Asiantuntijaosaamiset: 80 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op

Yhteensä: 210 op

Kansainvälistyminen

Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä ja siihen sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu koostuu perus- ja suuntautumisharjoittelusta ja on yhteensä 30 op.

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämään ja niissä yhdistyvät teoriamallinnukset ja käytännön työelämä. Useat opintojaksot toteutetaan kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja opiskelijat pääsevät kehittämään elinkeinoa case-pohjaisten opintojaksojen kautta.

Uramahdollisuudet

Työskentely mm. ruokapalvelualan yritysten ja sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, myynti- tai kehittämistehtävissä, erityisesti keittiöpäällikköinä ja -mestareina sekä yrittäjinä.

Jatko-opinnot

Ylempi amk-tutkinto: Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Yliopisto-opinnot

Alumnitoiminta

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia.
Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Haagan kampus
Pajuniityntie 11
00320 Helsinki

Sähköposti: opintopalvelut(at)haaga-helia.fi


Tutkintojohtaja Risto Karmavuo, puh. 040 053 8740

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) haaga-helia.fi


Haaga-Helian vaihde: (09) 229 611