RESRU Culinary Management
Bachelor of Hospitality Management, 210 ECTS


Bachelor of Hospitality Management

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Restonomi (AMK)

Admission requirements and applications

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua!

Scope and duration

210 opintopistettä, 3,5 vuotta

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Mode of study

Haettavissa sekä päivä- että monimuoto-ohjelmaan

Language of tuition

Suomi

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Targets and structure

Ruokatuotannon koulutuksen tavoitteena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin. Koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa.


Ruokatuotannon koulutuksen kärkenä on työllistyminen. Opetussuunnitelma kytkee työelämän vahvasti osaksi opintoja, tähdäten valmistuvien restonomien työllistymiseen. Kaikki opetussuunnitelman moduulit on suunniteltu työelämälähtöisesti ja työelämä on konkreettisesti mukana moduuleissa muun muassa yritystoimeksiantojen, työharjoittelujen ja vierailijoiden muodossa.


Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä. Hän saa samalla laajan kuvan koko palveluelinkeinosta. Opintojen sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä toimialan yritysten ja kansainvälisten partnereiden kanssa.

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Koulutus ja työkokemus antavat restonomille hyvät valmiudet toimia palvelualan, erityisesti ruokatuotannon sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, suunnittelu-, opetus-, myynti- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Suuntautumisena Keittiömestari

Suuntautumisopinnot sisältävät kuusi 5 opintopisteen opintojaksoa. Suuntautumisopinnoissa edetään ammatillisista perusteista kohti suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja johtamiskyvykkyyttä.


Suuntautumisopintojen lisäksi opinnot sisältävät yleisiä liikkeenjohdollisia opintoja kuten markkinointia, laskentatoimea, johtamista, ja kieliopintoja. Opintoihin sisältyvät myös työharjoittelu, vapaa valintaiset opinnot sekä opinnäytetyö.

Opintojen rakenne

Avainosaamiset: 85 op
Asiantuntijaosaamiset: 80 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op

Yhteensä: 210 op

Internationalisation

Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä ja siihen sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Work placement and cooperation with the business community

Harjoittelu koostuu perus- ja suuntautumisharjoittelusta ja on yhteensä 30 op.

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämään ja niissä yhdistyvät teoriamallinnukset ja käytännön työelämä. Useat opintojaksot toteutetaan kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja opiskelijat pääsevät kehittämään elinkeinoa case-pohjaisten opintojaksojen kautta.

Career opportunities

Työskentely mm. ruokapalvelualan yritysten ja sidosryhmien esimies-, asiantuntija-, myynti- tai kehittämistehtävissä, erityisesti keittiöpäällikköinä ja -mestareina sekä yrittäjinä.

Postgraduate studies

Ylempi amk-tutkinto: Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Yliopisto-opinnot

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia.
Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Haagan kampus
Pajuniityntie 11
00320 Helsinki

Sähköposti: opintopalvelut(at)haaga-helia.fi


Tutkintojohtaja Risto Karmavuo, puh. 040 053 8740

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) haaga-helia.fi


Haaga-Helian vaihde: (09) 229 611