HETI Degree Programme in Business Information Technology
Bachelor of Business Administration, 210 ECTS


Bachelor of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Tradenomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Tutustu hakutietoihin Opintopolku-sivustolla ennen hakua!

Scope and duration

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin.

Mode of study

Päivä- ja monimuotototeutus

Language of tuition

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 ja Haaga-Helian tutkintosääntö.

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää tutkintosäännöstä ja arviointiprosessista.

Targets and structure

PROFIILIT

Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palveluiden ammattilainen työllistyy organisaatiossa liiketoiminnan ja ohjelmistokehityksen välimaastoon.
Hänellä on kyky ymmärtää sekä liiketoiminnan että loppukäyttäjien tarpeita.
Asiakkaan arvontuotannon prosessin ymmärtäminen kokonaisuudessaan on oleellista.
Lisäksi hänellä on eväät mallintaa tarpeita sellaiseen muotoon, että niistä voidaan viestiä ohjelmistotuotannon ja liiketoiminnan ammattilaisten kesken.
Hän vastaa siitä, että kehitettävä digitaalinen ratkaisu on sopivin ja kustannustehokkain ja, että se ratkaisee oikean tarpeen.

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon asiantuntija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa asiakkaan vaatimukset täyttävän ohjelmiston, joka voi olla perinteinen liiketoimintaa palveleva ohjelmisto,
verkossa toimiva ohjelmistoon perustuva palvelu, kuluttajille verkossa/kaupassa myytävä paketoitu ohjelmistotuote, multimediatuote tai pelituote.
Ohjelmistotuotannon asiantuntija osaa valita projektiin parhaiten sopivat ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet.
Lisäksi hän ymmärtää testauksen, laadunvarmistuksen ja projektinhallinnan merkityksen onnistuneessa ohjelmistoprojektissa.

ICT-infrastruktuurit

ICT-infrastruktuurin ja tietoturvan ammattilainen työskentelee yrityksessä, joka hyödyntää tietojärjestelmiä ja tietoverkkopalveluja.
Hän osallistuu liiketoiminnan tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon.
Hän kykenee toimimaan myös asiantuntijaprojektin tai -tiimin vetäjänä.
Hän osaa hyödyntää ja tuottaa liiketoimintaympäristöä palvelevia tietotekniikkapalveluja ja vastaa järjestelmäratkaisuista ja niihin liittyvien tietoverkkojen luotettavasta, kustannustehokkaasta ja turvallisesta toiminnasta.

Liiketoiminta ja ICT

ICT:n ja liiketoiminnan asiantuntija kehittää yrityksen liiketoimintaprosesseja ja palveluprosesseja tietotekniikkaa hyödyntämällä.
Hän hankkii liiketoimintaa palvelevia tietoteknisiä ratkaisuita, arvioi niiden palvelevuutta, käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä osallistuu niiden integrointiin ja käyttöönottoon yrityksessä.
Hän toimii usein muutosagenttina yrityksen ottaessa käyttöön uusia ohjelmistoja ja ict-palveluita.
Lisäksi hän tuntee erilaisia tietohallinnon toimintamalleja ja alueen viitekehyksiä.

Internationalisation

Opetussuunnitelma on yhteinen englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kanssa mahdollistaen aivan uudenlaisen lähestymistavan yhteisten opintokokonaisuuksien toteuttamisessa. Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu monikulttuurisen työskentelyn ohella englannin kielellä toteutettuja opintojaksoja, osa tarjolla olevista opinnoista saattaa olla pelkästään tarjolla englannin kielellä (profiiliopinnot). Englanninkielisillä opintojaksoilla voi olla osallistujia partnerikorkeakouluista. Tämä kaikki edistää omalta osaltaan opiskelijoiden kansainvälistymistä. Kv-vaihtomahdollisuuksia on tarjolla runsaasti. Tarjoamme opiskelijoillemme myös mahdollisuuden kaksoistutkintoon yhteistyössä HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerlandin kanssa.

Work placement and cooperation with the business community

Opiskeluun liittyy pakollinen työharjoittelu IT-alan tehtävässä. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelijoiden ja opettajien toimesta toteutamme vuosittain lukuisia yhteisiä projekteja ja seminaareja yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi opintojaksoillamme vierailee säännöllisesti ICT-alan edustajia luennoimassa ja kouluttamassa sekä opiskelijoitamme että opettajiamme. Tutustu yritysyhteistyön mahdollisuuksiin tarkemmin Softalan sivuilla.

Lisäksi Haaga-Helialla on läheinen yhteistyö mm. seuraavien toimijoiden kanssa: TTL ry, Systeemityöyhdistys, Hetky, SFS, FISMA.

Career opportunities

ICT:n merkitys liiketoiminnalle kasvaa ja sen hyödyntäminen on organisaatioiden strategisessa keskiössä kaikilla toimialoilla. Perinteisen toiminnan mahdollistavien infrastruktuurien ja työkalujen lisäksi ICT on yhä useammin osa kaikkia tuotteita, palveluita ja myyntiä.

Toimintojen digitalisaatio sekä ICT:n aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen avaavat loistavia uramahdollisuuksia tietojenkäsittelyn tradenomille joko ICT-alan yrityksissä tai tietotekniikkaa toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden palveluksessa. Alalta valmistuvien työllisyystilanne on perinteisesti hyvä. Uravaihtoehtona myös yrittäjyys StartUp Schoolin palveluita hyödyntäen.

Tietojenkäsittelyn tradenomin opinnoissa syntyvä osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät opiskelijan urakehitystä myös jatkossa, sillä tutkintoa voi myöhemmin helposti laajentaa esimerkiksi erikoistumisopinnoilla tai ylemmän AMK:n tietojärjestelmätutkinnolla.

Postgraduate studies

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Tietojenkäsittelyn koulutus

Pasilan kampus
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

Tutkintojohtaja
Antonius Camara, puh. 040 832 5655

Osaamisaluejohtaja
Niina Kinnunen, puh. 040 488 7312

Osaamisaluejohtaja
Taina Lintilä, puh. 050 407 1668

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi