AOKK Ammatillinen opettajankoulutus 60 op
, 60 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Ammatillinen opettaja, AmO.

Ammatilliset opettajaopinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan opettajan virkaan tai toimeen vaadittavia pedagogisia opintoja, ammattikorkeakouluista annetun lain 932/2014, 8 § ja asetuksen 1129/2014, 3 § mukaisesti.

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Pääsääntöisesti hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto ja kolme tai viisi vuotta työkokemusta omalta ammattialalta. Työkokemusta ei vaadita yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovilta.

Hakuneuvontaa: opehaku@haaga-helia.fi tai 050 501 3079
Hakeminen: Opintopolku

Laajuus ja kesto

Ammatillisen opettajan opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opiskelu joustavasti 12–18 kuukaudessa.

Opinnot on organisoitu siten, että lähipäivät ja vertaisryhmätoiminta muodostavat vuoden pituisen ryhmäprosessin. Opinnoissa on mahdollista edetä myös nopeammin tai tehdä suunnitelma pidemmäksi ajaksi. HEKSissä määritellään opintojesi kokonaisaika.

Osaamisen tunnistaminen

Osaamisperustaisuus ja henkilökohtaistaminen

Opettamisen ja arvioinnin lähtökohtana on osaaminen ja sen saavuttaminen. Näkökulma siirtyy opetuksesta opiskelijan oppimisprosessin suunnitteluun, ohjaamiseen ja tukemiseen. Opiskelija ja opettaja suunnittelevat yhdessä opiskelijan oppimisprosessin. Opiskelijan henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa (HEKS) tunnistetaan – suhteessa ammatillisen opettajan osaamiskriteereihin – opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, kehittymistarpeet sekä miten, missä ja milloin tarvittava osaaminen hankitaan.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa osaamisen kriteerit ovat tulkintoja siitä, millaista osaamista ammatilliset opettajat eri toimintaympäristöissä tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa. Näistä kriteereistä keskustellaan, niitä tutkitaan ja tarkennetaan opettajaopintojen aikana.

Opiskelumuoto

Monimuoto. Mahdollisuus valita opiskeluryhmä seuraavista:
Helsinki, Turku, Porvoo, viikonloppu, verkkopainotteinen, englanninkielinnen.

Opettajankoulutuksen aikataulut.

Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, vertaisryhmissä työskentely, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät.

Opiskelukieli

Suomi

Opintosuoritukset ja arviointi

H Hyväksytty

Tavoitteet ja rakenne

Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaopiskelijan osaamisperustainen kehittymisohjelma. Opinnot kytketään ammatilliseen oppimiseen, opettajan työhön sekä yhteiskunnassa ja ammateissa tarvittavaan osaamiseen. Opintojen sisällöt rakennetaan työelämän ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista ja tulevaisuuden tarpeista.

Opintojen aluksi laadit yhteistyössä ohjaajan kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS). Kehittymissuunnitelmasi perustuu oman osaamisesi arviointiin suhteessa ammatillisen opettajan osaamiskriteereihin. Suunnitelmaan kirjataan sinulle tarkoituksenmukaisia kehittymistavoitteita ja -tehtäviä. Kehittämistehtävissä tutkit ja kehität ammatillista opettajuuttasi sekä siihen liittyviä työskentelytapoja ja toimintaympäristöjä.

Vaikka kehittymissuunnitelma on henkilökohtainen, työskentely opettajaopinnoissa on yhteisöllistä. Kehittymistehtäviesi toteuttamisen ja arvioinnin tukena on opettajaopiskelijoista koostuva vertaisryhmä, jossa teette osan opinnoista sopimallanne tavalla.

Jokaiselle opettajaopiskelijalle ja vertaisryhmälle nimetään oma ohjaaja. Ohjaaja tukee sinua ja vertaisryhmääsi merkityksellisen oppimisprosessin rakentamisessa, osaamisen kehittymisessä ja arvioinnissa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan omia valintoja ja kehittymistarpeita.

Oppimisen, ohjaamisen ja arvioinnin lisäksi kaikille yhteisiä teemoja ovat opettajan työn etiikka, demokratia ja ihmisoikeudet opettajan työssä, opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana, yrittäjyys opettajan työssä ja opiskelijoiden tulevaisuudessa sekä digitalisaation tuomat muutokset opettajan työhön.

Ammatillisen opettajankoulutuksen Kehittymisohjelmat (Opetussuunnitelmat).

Kehittymisohjelman Lähdeluettelo.

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen vaihto on mahdollista Ammatillisen opettajankorkeakoulun opiskelijoille.

Ulkomaan jakson voi toteuttaa joko itse valitussa kohteessa tai opettajakorkeakoulun kumppanikorkeakoulussa lyhytaikaisena vaihtona tai kolmen kuukauden Erasmus-vaihtojaksona.

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opettajaopintoihin kuuluu myös opetusharjoittelua, jonka voit tehdä esimerkiksi oppilaitoksessa, työpaikoilla, verkossa, kolmannen sektorin toiminnoissa, simultaatioympäristöissä tai projekteissa oppilaitoksen ja työelämän välillä.

Jatko-opinnot

Ammatillinen erityisopettaja

Ammatillinen opinto-ohjaaja

Alumnitoiminta

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun alumneja ovat kaikki, jotka ovat suorittaneet ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan pedagogiset opinnot.

Yhteystiedot

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

opintopalvelut.aokk@haaga-helia.fi